Home Disclaimer

Disclaimer

1. Over deze algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de website Uninvited.Beatsnvibes.be en onze subsites, hierna genoemd “de website”.
De website is eigendom van en worden beheerd door Uninvited. Door het bezoek van onze websites en/of gebruik van één van onze diensten en/of deelname aan onze wedstrijden of discussiefora aanvaardt u integraal al deze voorwaarden.
Wij behouden ons het recht bepalingen uit deze algemene voorwaarden te wijzigen. In dat geval zullen deze voorwaarden van toepassing worden vanaf het ogenblik van publicatie.
Indien één of meerdere punten uit deze voorwaarden niet of slechts gedeeltelijk afdwingbaar zouden blijken, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onaangetast.

2. Informatie op de website
De informatie die wij zelf op de website plaatsen, is het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse. Niettemin wordt de informatie geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie.
De informatie die verspreid wordt via banners, buttons, skyscrapers, html-pagina’s, flash, foto’s, video’s, blogposts of andere media die aangeleverd worden door derde partijen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Uninvited. Uninvited onthoudt zich binnen de wetgeving van elke aansprakelijkheid of garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid, bruikbaarheid, betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op de site en voor de gevolgen van elke actie / beslissing die genomen wordt op basis van de geleverde informatie.
Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via onze website gevraagde diensten geven in geen geval recht op enige compensatie. Uninvited is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen. Uninvited behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen. Uninvited kan niet aansprakelijk gehouden worden voor welke schade dan ook die veroorzaakt werd door een fout en/of nalatigheid begaan door werknemers en/of onderaannemers van Uninvited, bedrieglijke vervalsing van gegevens na onrechtmatige binnendringing in de website.
Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina’s van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. Uninvited heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina’s en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door Uninvited houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s.
U kan op uw eigen website een hyperlink leggen naar de homepage van Uninvited. U kan eveneens een deeplink leggen naar specifieke inhoud van onze website.

3. Persoonsgegevens
Uninvited respecteert de bepalingen van de Wet op de privacy van 08/12/1992 en de Wet op de elektronische handel van 11/03/2003 bij de verzameling en verwerking van persoonsgegevens. Voor de modaliteiten hiervan verwijzen wij naar onze privacy policy.

4. Intellectuele eigendom
4.1. De teksten, tekeningen, foto’s, films, beelden, data, inhoud en structuur van de databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van de website zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Uninvited of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Uninvited de op, of via deze website aangeboden informatie op te slaan, te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, gratis of tegen betaling te distribueren of te verzenden op een wijze die indruist tegen de intellectuele eigendomsrechten. Hoe dan ook is elk handeling gelimiteerd tot het gebruik voor privé-doeleinden.

Bovendien verbindt u zich er toe:
-Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor deze wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt.
-De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom.
-De website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor voorafgaandelijk toestemming aan Uninvited te vragen, behalve indien daarom expliciet verzocht werd door de ontvanger.

5. Verantwoordelijkheid
U, of indien minderjarig, uw ouders of wettelijke voogd, zijn verantwoordelijk voor alle handelingen die u stelt op onze website.
Uninvited tracht uw materiaal en informatie zo veel mogelijk voorafgaand te onderzoeken. Uninvited behoudt zich het recht voor het gebruik van deze website en alle posts en uploads te weigeren, te verwijderen en indien nodig, u er de toegang toe te ontzeggen.
U garandeert dat alle informatie die u ons verleent correct en actueel is en blijft en zal ons terzake vrijwaren voor alle vorderingen en aanspraken van derden.
Uninvited kan u vragen om uw naam en e-mailadres op te geven. Deze gegevens kunnen aan de politiediensten en gerechtelijke instanties doorgegeven worden als ze onderzoek voeren naar ongeoorloofd gedrag in het kader van de gebruik van onze website.