Home Privacy

Privacy

1.Respect voor de privacywet van 8 december 1992
Uninvited verbindt zich ertoe om de wet van 8 december 1992 (zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998), inzake de bescherming van het privé-leven te respecteren aangaande de behandeling en verwerking van persoonsgegevens (de ‘privacywet’). Dit engagement komen we na voor al onze website beatsnvibes.be en onze subsites.
Deze wet verstaat onder “persoonsgegevens” iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer of van één of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
De privacywet is toegankelijk via de website http://privacy.fgov.be.

2. Methode voor de verzameling van de gegevens die u betreffen
De gegevens die u betreffen worden verzameld en behandeld op basis van een inschrijving op onze nieuwsbrief.
Het geheel van de diensten van Uninvited waarvan u kan gebruik maken, worden hierna “onze diensten” genoemd.
Uw gegevens die Uninvited verzamelt op basis van onze diensten worden door u op vrijwillige basis aan ons meegedeeld. U wordt dus op geen enkele wijze verplicht om de gegevens te verstrekken.
Kinderen onder de 14 jaar die wensen gebruik maken van onze diensten, dienen dit te doen onder het toezicht van minstens één van hun ouders. Uninvited is niet aansprakelijk indien kinderen onder de 14 jaar gebruik maken van onze diensten zonder het vereiste ouderlijk toezicht.

3.Verzending van formulier
In het kader van het aanwenden van onze diensten, kan u worden uitgenodigd om een (digitaal) formulier in te vullen waarvan bepaalde velden in het vet of gevolgd door een asterisk (*) noodzakelijk zijn om de dienst te kunnen uitvoeren, en waarvan andere velden optioneel zijn.
De optionele velden zijn enkel bedoeld om ons toe te laten u snel te contacteren en/of om die inlichtingen te bekomen die relevant zijn in het kader van een optimale uitvoering van onze diensten. Of zijn er op gericht om u toe te laten meer informatie te verstrekken over uzelf of uw activiteit in het kader van promotie van uzelf.

4.Cookies
Het is mogelijk dat wij tijdens uw gebruik van onze diensten een “cookie” hanteren. Een cookie is een klein bestand verzonden door een internet-server, welke zich registreert op de harde schijf van uw computer. Een cookie behoudt het spoor van de website die werd bezocht en bevat een bepaald aantal aan inlichtingen omtrent dit bezoek.
Wij maken soms gebruik van cookies om bepaalde voorkeursinstellingen te registreren. Er wordt geen persoonlijke informatie opgeslagen in deze cookies.
Deze cookie wordt geregistreerd op uw harde schrijf, behalve indien u hiertegen bezwaar heeft. Het is mogelijk om geïnformeerd te worden over de verzending van deze cookie en u kan er zich tegen verzetten door uw web navigator in die zin te configureren.

5.Doeleinden
De gegevens die u betreffen kunnen door ons slechts verzameld en verwerkt voor één van volgende doeleinden:

-voor de inschrijving, uitnodiging en deelname aan onze diensten;
-voor onderzoeks- en statistische doeleinden;
-voor marketing doeleinden.

6.Verzamelde inlichtingen
De inlichtingen die verzameld worden zijn, naargelang het doeleinde, de volgende:

-de persoonsgegevens en andere gegevens die het toelaten uw identiteit vast te stellen en u te contacteren;
-gegevens die relevant zijn bij het bereiken van de doeleinden zoals vermeld onder punt 5. De gegevens die verzameld worden in de vragenlijst worden op een geaggregeerd niveau verwerkt.

Daarnaast zal de databank ook alle informatie bevatten die u zelf heeft ingevoerd bij de aanmaak van een of meerdere profielen in het kader van de promotie van uw activiteiten.

7.Recht tot toegang en recht tot verbetering
U bent voortdurend in de mogelijkheid om de staat van uw persoonsgegevens na te gaan indien u ons hieromtrent een e-mail (via info@beatsnvibes.be).
Wij delen u deze staat zo spoedig mogelijk mee, nadat wij uw identiteit hebben gecontroleerd.
In geval van een vergissing, onjuistheid of onvolledigheid met betrekking tot uw persoonsgegevens of die van uw kinderen, kan u ons uiteraard verzoeken om deze inlichtingen te verbeteren of aan te passen.
Indien u van oordeel bent dat onze diensten de regelgeving inzake de bescherming van de persoonsgegevens niet respecteren, kan u ons hieromtrent contacteren via e-mail (via info@beatsnvibes.be).

8.Toestemming en verwijdering
Door het gebruik van onze diensten verklaart u expliciet akkoord te gaan met het privacybeleid van Uninvited en met de behandeling en de verzameling van de gegevens die u betreffen in overeenstemming met deze privacystatement.
Indien u wenst dat de persoonsgegevens die u of uw minderjarige kinderen betreffen worden verwijderd uit ons gegevensbestand, volstaat het dat u ons per e-mail of per post contacteert, dit op basis van de coördinaten die verder zijn vermeld. Wij verbinden ons ertoe om zo spoedig mogelijk over te gaan tot deze verwijdering, behalve uiteraard voor die gegevens die krachtens de wet of overeenkomst dienen te worden bijgehouden.
Wij herinneren u er aan dat u zich kan inschrijven op een bijzondere lijst indien u niet meer van onze diensten gebruik wenst te maken.
Bij het gebruik van onze diensten wordt u altijd in de mogelijkheid gesteld om de betrokken dienst niet meer aangeboden te krijgen.

9.Eigendom en overdracht aan derden
Alle gegevens die door middel van onze diensten verzameld worden zijn de volledige eigendom van Uninvited en zullen enkel gebruikt worden in overeenstemming met de principes en modaliteiten vervat in deze privacystatement.
De verzamelde gegevens worden enkel aan derden overgemaakt in de vorm van abstracte profielen opgesteld op basis van de gegevens bekomen van een aantal personen. Op geen enkel ogenblik worden er aan derden profielgegevens van individuele personen overgemaakt die slechts die onderscheiden individuele personen betreffen.
Zonder uw toestemming worden uw persoonsgegevens niet overgemaakt aan derden, dit met uitzondering van de beheerder van de server die onze diensten mogelijk maakt. Aan deze beheerder is gevraagd om alle noodzakelijke maatregelen te nemen om deze persoonsgegevens met de grootste voorzichtigheid op te slaan en te verwerken, op zodanige wijze dat deze persoonsgegevens niet op een onrechtmatige wijze in kennis worden gesteld van derden.

10.Veiligheid
Uninvited verbindt zich ertoe om alle inspanningen noodzakelijk om uw persoonsgegevens te beschermen te leveren, dit teneinde te vermijden dat zij worden vervormd, aangetast of medegedeeld aan niet-toegelaten derden.
De databanken waarin uw gegevens opgenomen worden zijn beveiligd tegen ongeoorloofde toegang van derden.

11.Diversen
Deze privacystatement bestaat onverminderd het recht van Uninvited om ten aanzien van bepaalde gebruikers van onze diensten, op basis van een overeenkomst, de wet, een reglement, enz. meer verdergaande handelingen uit te voeren.
Op huidige privacyregeling is Belgisch recht van toepassing.